3a) Juridisk tolkning (For politiet og retterne i Danmark) Ifølge retsplejelovens § 149, stk. 1, skal afhøring af personer, som ikke er det danske sprog mægtig, så vidt muligt ske ved hjælp af en translatør. Udgangspunktet efter retsplejelovens § 149, stk. 1, om anvendelse af en uddannet tolk er utvivlsomt begrundet i et ønske om at sikre, at tolkningen har en god kvalitet såvel med hensyn til det sproglige som med hensyn til indsigt i det pågældende sprogs kulturelle forudsætninger samt tolketeknik/-etik m.v.

En tolk skal have nogle bestemte kvalifikationer for fuldt ud at kunne yde en tolkeindsats, der er retssikkerhedsmæssigt forsvarlig. Der kan peges på nogle helt grundlæggende kvalifikationer:

En tolk skal for det første have meget gode kundskaber på begge sprog, det vil sige såvel på fremmedsproget som på dansk. For det andet skal den pågældende have indsigt i de forskellige sprogområders samfundsmæssige og kulturelle forudsætninger. For det tredje skal tolken kende retssystemet og den judicielle terminologi på begge sprog. Endelig skal tolken kende almindelig tolkeetik og – teknik.

I praksis vil juridisk tolkning foregå som konsekutiv tolkning, det vil sige, at tolken taler efterfølgende, modsat simultantolkning, som blandt andet anvendes ved konferencer og foredrag.3a) Konferencetolkning

Er foredragsholderen engelsktalende eller er der inviteret en gruppe delegerede fra udlandet? Konferencetolkning minimerer sprogbarrien og optimerer forståelsen.

Konferencetolkning kan foregå med og uden anlæg (Leje af anlæg vil være en tillægskost)

Tolkningen foregår simultant, ved at tolken oversætter, mens der tales, dog med nogle sekunders forsinkelse.

Link til betingelser for tolkning her (lav link)