En translatør og tolk har bestået en kandidateksamen med translatørprofil i et af hovedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk eller en speciel translatøreksamen i et andet sprog. Begge eksaminer tages ved en handelshøjskole og omfatter foruden skriftlig sprogbehandling også tolkning.

Ud over eksamen skal man have en beskikkelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at kunne kalde sig (statsautoriseret) translatør og tolk.

Translatør er en beskyttet titel, som kun må benyttes af personer, der har opnået beskikkelse. Der findes en liste over alle translatører i CVR-registret.

Translatører er de eneste, der kan udføre bekræftede oversættelser, der skal have retsgyldighed.

Betingelserne for at blive beskikket som translatør og tolk fremgår af lov om translatører og tolke ( http://www.eogs.dk/sw21574.asp).

Loven indeholder blandt andet følgende bestemmelser:

”§ 1. Translatører og tolke beskikkes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og selsskabsstyrelsen fører et offentligt register over beskikkede translatører og tolke. Stk. 2. Ret til at få beskikkelse som translatør og tolk har enhver person, der 1) har dansk indfødsret, 2) har bopæl her i landet, 3) er fyldt 25 år, 4) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 eller har sit bo under konkursbehandling eller har sit bo under konkursbehandling og 5) har bestået en særlig eksamen, jf. § 3. Stk. 3. Beskikkelse kan nægtes under de i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder. Endvidere kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at han ikke vil drive virksomhed som translatør og tolk på forsvarlig måde. Endelig kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordnen 50.000 kr. og derover. Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan undtage fra betingelsen i stk. 2, nr. 1. I så fald kan beskikkelsen begrænses og betinges. § 2. For beskikkelse som translatør og tolk betales et af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat gebyr. Styrelsen kan bestemme, at gebyret kan opkræves efterfølgende, og at der kan fastsættes gebyr for rykkerbreve mv. ved for sen betaling. Stk. 2. Forinden beskikkelsen udleveres, skal den pågældende underskrive en højtidelig forsikring om, at han med omhu og nøjagtighed vil udføre de hverv, der betros ham, og samvittighedsfuldt opfylde sine pligter som translatør og tolk.

3) Tavshedspligt. I henhold til Straffeloven har en translatør tavshedspligt hvad angår de forhold de måtte få kendskab til i forbindelse med deres arbejde.

Dette sikrer den rette fortrolige behandling af følsomme oplysninger, det være sig rent af personlige som forretningsmæssige karakter.

4) Forsikring Dansk Translatørforbunds medlemmer har alle tegnet forsikring mod oversættelsesfejl.

5) Trados - Translator’s Workbench Et væsentlig parameter i kvalitetssikringen af den konkrete opgave, er brugen af teknoligiske værktøjer, hvor især brugen af Trados Translator's Workbench kan nævnes. Med dette værktøj sikres konsistent og korrekt oversættelse fra gang til gang.