1.Forretningsbetingelsernes anvendelsesområde

1.1 Nedenstående forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om tolkeopgaver mellem tolk og ordregiver, inkl. alle andre ydelser samt tillægsydelser, i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom.

2. Tilbud og accept

2.1 Tilbud fra tolkens side anses for accepteret af ordregiver, når skriftlig accept af tilbuddet er kommet frem til tolken.

2.2 Den imellem parterne indgåede aftale og tolkens forretningsbetingelser regulerer parternes aftaleforhold. Efterfølgende ændringer, herunder tilføjelser samt tillægsaftaler, kræver tolkens udtrykkelige skriftlige accept.

3. Honorar

3.1 Honoraret beregnes pr. time eller dag efter forudgående aftale. Ved arbejde uden for normal arbejdstid (9-17) beregnes et tillæg på op til 100%.

4. Betaling

4.1 Medmindre andet er aftalt, er tolkens honorar forfaldent til betaling netto kontant umiddelbart efter tolkeopgavens udførelse.

4.2 Hvis betaling ikke finder sted rettidigt, kan tolken efter skriftligt påkrav tillægge det forfaldne beløb 1% rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen til betaling sker.

5. Ophavsret

5.1 Tolken har ophavsret til sin ydelse i overensstemmelse med Ophavsretslovens bestemmelser. Ydelsen må kun anvendes i det aftalte omfang. Anden anvendelse, herunder optagelse på bånd el.lign., kræver særskilt aftale og berettiger tolken til et honorartillæg.

6. Tavshedspligt

6.1 Tolken har tavshedspligt om alle forhold, tolken bliver bekendt med under udførelsen af arbejdet, medmindre der er tale om offentligt tilgængelig viden.

6.2 Tavshedspligten gælder ikke i de tilfælde, hvor tolken ifølge lovgivningen er forpligtet til at udtale sig.

7. Ordregivers pligter under opgavens udførelse

7.1 Ordregiver skal til brug for forberedelse af opgaven stille baggrundsmateriale, foredragstekster osv. til rådighed for tolken, så snart dette materiale foreligger og i god tid før tolkningen.

8. Afbestilling

8.1 I forbindelse med tolkning ved firmakonferencer og andre opgaver af længere varighed har tolken ret til honorar således:

(a) afbestilling senest 6 måneder før mødedato honoreres ikke. (b) afbestilling senest 3 måneder før mødedato honoreres med 50% af det specificerede honorar. (c) afbestilling senere end 3 måneder før mødedato honoreres fuldt ud. Dette finder anvendelse, selvom aftalen om tolkning er indgået mindre end 6 eller 3 måneder før mødedato. Tolken har dog kun ret til honorar, såfremt det ikke har været muligt for tolken at få andet hverv at udføre i den aftalte tolkeperiode.

8.2 Ved aflysning af en tolkning ved forretningsmøder o.lign. beregnes som minimum honorar for 2 timer samt for aftalt forberedelse.

9. Tolkens ansvar

9.1 Tolken udøver sit hverv samvittighedsfuldt og efter bedste evne. Tolken ifalder kun ansvar i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Ansvaret skal senest gøres gældende umiddelbart efter tolkningens afslutning.

10. Force majeure og forsinkelse

10.1 Såfremt udførelsen af tolkens forpligtelser ikke er mulig som følge af forhold, der er uden for tolkens kontrol, såsom arbejdskonflikter, driftsforstyrrelser, brand, vandskade og anden lignende force majeure-begivenhed, suspenderes tolkens forpligtelser for den periode, hvor disse forhold gør sig gældende.

10.2 Er tolken forhindret i af opfylde aftalen, skal han/hun så vidt muligt straks sørge for en stedfortræder.

10.3 Tolken dækker ikke erstatningskrav som følge af forsinkelse.

11. Værneting og lovvalg

11.1 De danske domstole er værneting for alle tvister, der direkte eller indirekte følger af aftaleforholdet.

11.2 For disse forretningsbetingelser og de nævnte retlige relationer tolk og ordregiver imellem finder dansk ret anvendelse.

12. Delvis ugyldighed

12.1 Såfremt en bestemmelse i foreliggende forretningsbetingelser eller en bestemmelse inden for rammerne af øvrige aftaler er eller bliver ugyldig, berøres gyldigheden af alle øvrige bestemmelser ikke. Parterne forpligter sig til at erstatte en mulig ugyldig bestemmelse med en lovlig aftale, som i sit økonomiske sigte kommer den ugyldige bestemmelse så nær som muligt.