1.Forretningsbetingelsernes anvendelsesområde

1.1 Nedenstående forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om oversættelsesopgaver mellem translatør og ordregiver, inkl. alle andre ydelser samt tillægsydelser, i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom.

2. Tilbud og accept

2.1 Til brug for translatørens udarbejdelse af tilbud skal ordregiver levere en gennemarbejdet tekst til oversættelse og ligeledes beskrive formålet og målgruppen.

2.2 Til brug for translatørens udarbejdelse af tilbud skal ordregiver desuden tilvejebringe alle oplysninger, der er vigtige for arbejdets udførelse, herunder (a) specifikation af afleveringsformen (elektronisk, papirudgave diskette el. lign.) samt (b) information om specielle sikkerhedskrav med hensyn til opbevaring af originaltekst og oversættelse.

2.3 Såfremt ordregiver kræver anvendelse af edb-programmer ud over de i translatørbranchen gængse, skal ordregiver stille disse til rådighed i arbejdsperioden.

2.4 Et tilbud kan herefter beregnes på grundlag af et gennemsyn af hele teksten. Tilbudsprisen inkluderer første korrektur.

2.5 Translatørens tilbudspris er gældende i 30 dage fra afsendelse af tilbuddet og er herefter uforbindende for translatøren. Tilbud fra translatørens side anses for accepteret af ordregiver, når skriftlig accept af tilbuddet er kommet frem til translatøren.

2.6 Den imellem parterne indgåede aftale og translatørens forretningsbetingelser regulerer parternes aftaleforhold. Efterfølgende ændringer, herunder tilføjelser samt tillægsaftaler, kræver translatørens udtrykkelige skriftlige accept.

3. Honorar

3.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, opgøres honoraret af translatøren på grundlag af den oversatte tekst. Optællingen foretages så vidt muligt elektronisk ved hjælp af anerkendte computerprogrammer. Ved arbejde uden for normal arbejdstid (9-17) beregnes et tillæg på op til 100%.

4. Betaling

4.1 Medmindre andet er aftalt, er translatørens honorar forfaldent til betaling netto kontant ved levering af opgaven til ordregiver.

4.2 Hvis betaling ikke finder sted rettidigt, kan translatøren efter skriftligt påkrav tillægge det forfaldne beløb 1% rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen til betaling sker.

5. Ophavsret

5.1 Translatøren har ophavsret til sin oversættelse i overensstemmelse med Ophavsretslovens bestemmelser. Den leverede oversættelse må kun anvendes i det aftalte omfang. Anden anvendelse kræver særskilt aftale.

5.2 I større publikationer skal translatørens navn anføres i over-ensstemmelse med god skik, jf. Ophavsretsloven §3, stk. 1.

5.3 Ved udgivelse af oversættelsen i bøger, tidsskrifter, brochurer eller manualer skal oversætterens navn anføres på titelbladet eller i kolofonen, medmindre andet er aftalt.

5.4 Ordregiver kan ikke foretage ændringer i eller tilføjelser til oversættelsen uden translatørens godkendelse, jf. Ophavsretsloven §3, stk. 2. Dette gælder også overskrifter samt tekster til billeder og illustrationer.

6. Tavshedspligt

6.1 Translatøren har tavshedspligt om alle forhold, translatøren bliver bekendt med under udførelsen af arbejdet, medmindre der er tale om offentligt tilgængelig viden.

6.2 Tavshedspligten gælder ikke i de tilfælde, hvor translatøren ifølge lovgivningen er forpligtet til at udtale sig.

7. Ordregivers pligter under opgavens udførelse

7.1 Ordregiver skal så vidt muligt til translatøren udlevere alt supplerende materiale, som er nødvendigt for udførelsen af ordren.

7.2 Til fremme for opgaveløsningen skal ordregiver til translatøren oplyse navn på en eller flere kontaktpersoner i tilfælde af spørgsmål om tekstens formulering og/eller faglige indhold.

8. Afbestilling

8.1 Ved afbestilling af skriftlige opgaver inden opgavens påbegyndelse forfalder der et afbestillingsgebyr på mindst 25%. Er opgaven påbegyndt, honoreres translatøren derudover med mindst prisen på den foretagne oversættelse eller medgået tid til forarbejde. En eventuel udarbejdet oversættelse vil derefter blive udleveret til ordregiver i sin aktuelle form uden nogen form for ansvar for translatøren.

9. Translatørens ansvar for fejl og mangler

9.1 Konstaterede mangler ved opgaven skal meddeles translatøren straks efter, at manglen opdages – dog senest fem år efter opgavens levering til ordregiver.

9.2 Translatørens ansvar for fejl og mangler ophører endeligt fem år efter opgavens levering til ordregiver.

9.3 Translatørens ansvar kan i intet tilfælde overstige translatørens maksimale ansvarsforsikringsdækning eller omfatte erstatningskrav, som ikke er dækket af ansvarsforsikringen.

10. Force majeure og forsinkelse

10.1 Såfremt opfyldelse af translatørens forpligtelser ikke er mulig som følge af forhold, der er uden for translatørens kontrol, såsom arbejdskonflikter, driftsforstyrrelser, brand, vandskade og anden lignende force majeure-begivenhed, suspenderes translatørens forpligtelser for den periode, hvor disse forhold gør sig gældende.

10.2 Translatøren vil straks give ordregiver meddelelse om forholdene og give en vurdering af, hvor længe forholdene vil gøre sig gældende.

10.3 Translatøren dækker ikke erstatningskrav som følge af forsinkelse.

11. Værneting og lovvalg 11.1 De danske domstole er værneting for alle tvister, der direkte eller indirekte følger af aftaleforholdet.

11.2 For disse forretningsbetingelser og de nævnte retlige relationer translatør og ordregiver imellem finder dansk ret anvendelse.

12. Delvis ugyldighed 12.1 Såfremt en bestemmelse i foreliggende forretningsbetingelser eller en bestemmelse inden for rammerne af øvrige aftaler er eller bliver ugyldig, berøres gyldigheden af alle øvrige bestemmelser ikke. Parterne forpligter sig til at erstatte en mulig ugyldig bestemmelse med en lovlig aftale, som i sit økonomiske sigte kommer den ugyldige bestemmelse så nær som mulig.